Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

Wytyczne i zalecenia sanitarne dotyczące szkoleń na uprawienia motorowodne

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 i zgodą władz państwowych dotyczących przeprowadzania szkoleń na uprawnienia motorowodne (patenty i licencje) przedstawiamy wytyczne i zalecenia sanitarne pozwalające obniżyć ryzyko zakażenia dla osób uczestniczących w ww. zajęciach. 

I. Przed rozpoczęciem szkoleń

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 

 1. Każda osoba decydująca się na odbycie szkolenia musi zapoznać się treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1 (Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne).

 2. Każda osoba decydująca się na odbycie szkolenia musi zapoznać się z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 2 (Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka) i własnoręcznie go podpisać.

 3. Przed wejściem osoby na teren ośrodka (w wyznaczonym i potwierdzonym wcześniej terminie) wyznaczony pracownik ośrodka dokona pomiaru temperatury ciała każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu. W przypadku wyniku podwyższonej temperatury (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do szkolenia.

 4. Osoba dopuszczona do wejścia na teren ośrodka zostanie poinformowana przez pracownika ośrodka o szczególnych warunkach i procedurach przeprowadzenia szkolenia.

 5. Przed wejściem do ośrodka powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników zajęć. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka powinna zdezynfekować ręce i mieć założone rękawiczki i maseczkę ochronną. Zaleca się, by dozowniki z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosze na śmieci były przed wejściem do każdego pomieszczenia przeznaczonego dla kursantów.

 6. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka powinna zadbać o zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób. 

II. Szkolenie teoretyczne

1. Zaleca się aby wszelkie szkolenia teoretyczne na uprawnienia motorowodne odbywały się on-line za pośrednictwem dostępnych platform i komunikatorów internetowych.

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzania szkoleń teoretycznych on-line, należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 1. Zaleca się wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz podzielenie pomieszczeń przeznaczonych do szkoleń teoretycznych na strefy tak, by ograniczyć do minimum konieczność przemieszczania się osób w dowolny sposób.

 2. W pomieszczeniu przeznaczonym do szkoleń teoretycznych zaleca się zastosowanie pleksi ochronnej lub szyby oddzielającej osoby przeprowadzające szkolenia od kursantów.

 3. Stoliki przeznaczone dla kursantów powinny być jednoosobowe. Pomiędzy każdym ze stolików powinien być zachowany dystans co najmniej 2 metrów.

 4. Materiały dydaktyczne dla kursantów powinny być przechowywane w jednym, zabezpieczonym miejscu. Ww. materiały powinien wydawać kursantom wyznaczony pracownik ośrodka z zachowaniem procedur uwzględniających zniwelowanie kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

 

 1. W ośrodku zostaną wydzielone toalety dla uczestników szkolenia zabezpieczone w środki dezynfekcji. Zakazuje się udostępniania szatni i przebieralni dla uczestników szkoleń.

 2. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w szkoleniach (klamki, poręcze, blaty biurek i stołów, długopisy itd.) powinny być dezynfekowane po zakończeniu szkolenia dla danej grupy.

III. Szkolenie praktyczne

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i zaleceniami:

 

 1. Przed każdym wejściem na pokład jednostki lub na jednostce przeznaczonej do szkoleń powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników szkoleń.

 2. Elementy wyposażenia osobistego (między innymi niezbędny sprzęt asekuracyjny itd.) powinien być przed szkoleniem praktycznym poddany dezynfekcji i wydawany indywidualnie w wyznaczonym miejscu.

 3. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym powinna zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki.

 4. Podczas zajęć zaleca się przebywanie na jednostce wyłącznie koniecznej liczby osób (instruktorzy i kursanci) umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia praktycznego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 5. Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w szkoleniach praktycznych (relingi, kierownica, manetka itd.) powinny być dezynfekowane po zakończeniu szkolenia czy egzaminu dla danej grupy.

VI. Realizacja ww. wytycznych i zaleceń sanitarnych

Za realizację ww. wytycznych i zaleceń (przygotowanie środków dezynfekujących i innych materiałów sanitarnych, właściwe przygotowanie pomieszczeń i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych, poinformowanie osób uczestniczących w szkoleniu o wprowadzonych procedurach itd.) odpowiada ośrodek decydujący się na przeprowadzenie szkoleń.

Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne w ośrodku:

OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO MATROOS

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania wynikające z przeprowadzania egzaminów i szkoleń na uprawnienia motorowodne będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

Wprowadzone one zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. aktywności i wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).

Ośrodek szkoleniowy zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do egzaminów i szkoleń teoretycznych, a także w bezpośrednim kontakcie ze sprzętem służącym do przeprowadzania egzaminów i szkoleń praktycznych z użyciem sprzętu pływającego.

Pracownicy ośrodka będą dbali o przestrzeganie wdrożonych procedur:

 1. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracowników, zgodnie z treścią OŚWIADCZENIA (ZAŁĄCZNIK NR. 2) , które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika ośrodka bezpośrednio przed wejściem na jego teren.

 2. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia.

 3. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka i zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności.

 4. Osoba wchodząca na teren ośrodka zgadza się na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu czy szkolenia.

 5. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez pracownika ośrodka strefie i noszenia rękawiczek ochronnych.

 6. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami.

 7. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże wyznaczony pracownik ośrodka przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia.

Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka

OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO MATROOS

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy /świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego i oświadczam, że:

 1.  Nie jestem objęty / objęta kwarantanną.
 2. W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 powstrzymam się od uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem egzaminu i/lub szkolenia (w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka) i zaniechanie egzaminu i/lub szkolenia w razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 °C).
 4. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie i/lub szkoleniu.
 5. Zobowiązuję się przez cały czas przebywania na terenie ośrodka pozostawać w maseczce chroniącej nos i usta oraz rękawiczkach ochronnych. Wyjątek stanowi wyłącznie procedura potwierdzenia mojej tożsamości. Odbędzie się ona w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka, uwzględniając szczególne środki ostrożności.
 6. Zobowiązuję się dokonywać dezynfekcji rąk w miejscach wskazanych przez pracownika ośrodka.
 7. Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie poruszania się po ośrodku (wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania zasady zachowania dystansu od innych osób.
 8. Deklaruję, że będę uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na własną odpowiedzialność.

Imię i nazwisko, data

…………………………………………………………………

Własnoręczny podpis

…………………………………………………………………