Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY TO PODSTAWA!!!!

Obowiązek posiadania przez załogę żeglarskiej książeczki pracy został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w art. 38. ust.1.

„Członek załogi statku jest obowiązany posiadać żeglarską książeczkę pracy, stwierdzającą przebieg pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Żeglarską książeczkę pracy wydaje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na czas nieokreślony.”

Wzór żeglarskiej książeczki pracy, tryb jej wydawania i wymiany, rodzaj dokonywanych w niej adnotacji i wpisów urzędowych, a także sposób i tryb ich dokonywania zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej.

 

Żeby wyrobić Żeglarską Książeczkę Pracy należy złożyć do Urzędu Żeglugi Śródlądowej dokumenty.

 • Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy (do pobrania ze strony UŻŚ).
 • Dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej ( co to znaczy? Jeżeli nie masz innych uprawnień zawodowych jak marynarz, bosman itp. musisz złożyć dokument potwierdzający przeszkolenie BHP) Spokojnie organizuje takie szkolenia!
 • Świadectwo o stanie zdrowia czyli badania lekarskie dla służby pokładowej.
 • Dwie fotografie 3,5 na 4,5
 • dowód wpłaty 30 zł

Tu znajdziesz info o opłatach http://waw.uzs.gov.pl/zalatw-sprawe/oplatyadministracyjne/

Tu znajdziesz druki do pobrania: http://waw.uzs.gov.pl/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania/

 •  

Na jaki okres lekarz może wystawić mi Świadectwo o stanie zdrowia?

Osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej podlegają badaniom okresowym:

 • przed ukończeniem 18 roku życia – nie rzadziej niż raz w roku;
 • w wieku od 18 do 50 lat – nie rzadziej niż raz na dwa lata;
 • po ukończeniu 50 lat – nie rzadziej niż raz w roku;
 • po ukończeniu 65 lat – w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:

 • małym statkiem,
 • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;

Aby uzyskać patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, należy spełnić jedno z poniższych wymagań:

 • odbycie 10-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej;
 • odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1.Podstawowe wiadomości o rodzajach i budowie małych statków żeglugi śródlądowej. Materiały konstrukcyjne kadłuba, jego podstawowe elementy konstrukcyjne, parametry kadłuba, parametry statku.

2.Właściwości manewrowe małego statku, wybrane zagadnienia z teorii prowadzenia statku. Wypór i wyporność, nośność, środek ciężkości i wyporu, pływalność i stateczność. Pędniki i ich rodzaje. Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku – opływ kadłuba, ruch falowy, strumień zaśrubowy, prąd nadążający. Wpływ akwenu i rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem, zjawisko przyssawania, wpływ wiatru i prądu wody na statek i jego manewry.

3.Wyposażenie statku i jego kadłuba.

4.Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym – zarys locji śródlądowej.

5.Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych: rodzaje silników stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej, rola mechanizmów pomocniczych. Instalacje maszynowe i zbiorniki na małych statkach. Źródła energii.

Przepisy prawne.
Przepisy żeglugowe – oznakowanie statków, znaki i sygnały optyczne i akustyczne, oznakowanie szlaku żeglownego – rodzaje i znaczenie znaków żeglugowych, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych, budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną. Zasady prawa drogi. Dokumenty na statku. Wypadki żeglugowe. Wymagania bhp, sanitarne oraz w zakresie ochrony środowiska dotyczące małych statków.

Wymagane wiedza i umiejętności praktyczne

 • Uruchamianie oraz obsługa silnika i mechanizmów pomocniczych.
 • Usuwanie drobnych uszkodzeń.
 • Samodzielne manewrowanie małym statkiem.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Manewry ratownicze małym statkiem.